Jaarcijfers

De jaarcijfers 2020 van onze Stichting:

31-12-2020
%
Voorlichting      867,50 39%
Reiskostenvergoedingen   1.335,60 60%
Verkoop boeken       12,73 1%
inkoopwaarde van de omzet   2.059,94 93%
Brutomarge      155,89 7%
bankkosten      126,42 6%
overige kosten 0%
Som der kosten      126,42 6%
Bedrijfsresultaat       29,47
Financiële baten en lasten
Resultaat bedrijfsuitoefening       29,47
Buitengewone baten en lasten
Resultaat       29,47

 

 

31-12-2020
%
Activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen      477,40
Liquide middelen         1,00-
     476,40
Passiva
Eigen vermogen      476,40
Reserveringen
Langlopende schulden
Totaal langlopende schulden      476,40
Kortlopende schulden
     476,40